Cross Pay – Gift Card

Cross Pay – Gift Card

 

מערכת CrossPay היא פתרון אינטגרטיבי מבית אידאה לניהול ושליטה מלאים על כל כרטיסי המתנה והכרטיסים הנטענים המשמשים את הרשת הקמעונאית. המערכת מהווה פתרון ייחודי ומתקדם לניהול התחייבויות כספיות של בית העסק מול לקוחותיו הקמעונאיים בשליטה מלאה של הרשת וללא צורך בשירותים חיצוניים.

 

שימושי המערכת:

 • הנפקת כרטיסי מתנה חד פעמיים ללקוחות הקופה.
 • הנפקת סדרת כרטיסים ללקוחות מוסדיים תחת הסכמי סחר.
 • הנפקת כרטיסי מתנה נטענים לפי סכומים משתנים.
 • ניהול הזיכויים הניתנים בקופות על גבי כרטיסים נטענים.

 

בהיות המערכת אינטגרטיבית למערכת Priority וקופות PrioriPos, קיימים יתרונות יחסיים ברורים אל מול שירותים חיצוניים:

 

 

 • מערכת רב-חברתית
 • שליטה מלאה בהנפקת כרטיסים
 • שליטה מלאה בסטטוס הכרטיסים
 • זמינות מידית להוספת כרטיסים
 • התניית הנפקת כרטיסים במסמכים חשבונאיים והרשאות מוגדרות.
 • מעקב מקוון אחרי התנועות בכרטיס
 • קישוריות למועדון הלקוחות הקיים ושיוך הלקוח לכרטיס
 • קישוריות ושליטה מלאה בניהול התנועות הכספיות
 • הגדרת קופת הנהח"ש לכל קבוצת כרטיסים
 • שליטה וניהול של ההתחייבויות הכספיות ברמת כל קבוצת כרטיסים והלקוחות המוסדיים.
 • ניהול הזיכויים של הקופה על גבי מערכת הכרטיסים הנטענים
 • הארכת תוקף אוטומטית בטעינה על פי תקנות חוק הזיכויים החדש.

 

מערכת Cross Pay הינה שירות הנמכר תחת תשלום חודשי קבוע לקופה ולסניף והעלות אינה תלויה בכמות התנועות והכרטיסים המופקים והמנוהלים על ידי המערכת. שיטת חיוב זו חוסכת את תחשיבי העלות לכל קמפיין שיווקי או שיתוף פעולה אותו מבקשת הרשת לבסס על גבי פתרון של כרטיסים נטענים.